Polityka prywatności

Informacja na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

1.Informacje ogólne

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie kandydatów do pracy w Axopar Boats Poland Sp. z o.o., jakie dane osobowe zbieramy, do czego je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Dokument informuje także o naszych obowiązkach i przepisach, których przestrzegamy podczas przetwarzania danych osobowych.

Axopar Boats Poland Sp. z o.o. angażuje się w ochronę Twojej prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (2016/679, „RODO”) i obowiązujących przepisów krajowych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Niniejszy dokument dotyczy Polityki Prywatności Kandydatów do Pracy, których dane osobowe przetwarzamy.

Dane osobowe odnoszą się do informacji, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby jako osoby fizycznej, zgodnie z definicją RODO. Przykłady danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i historia zatrudnienia.

 

2. Dane kontaktowe

Firma: Axopar Boats Poland Sp. z o.o.
NIP: 5252657676
Adres: Rajgrodzka 115, 16-300 Augustów

Email: privacy@axopar.fi

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: Maria Bieńczyk
Numer telefonu: +48 512 045 980

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji nowych pracowników do Axopar Boats Poland Sp. z o.o. oraz składanie kandydatom ofert pracy na otwarte stanowiska. Jest to uzasadniony interes, który stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zarządzania prawnymi zobowiązaniami, takimi jak Twoje prośby o aktualizację lub usunięcie Twoich danych osobowych.

Ponadto, możemy Cię poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. aby przedłużyć czas przechowywania Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (zobacz: Prawa osób, których dane dotyczą (osoby ubiegające się o pracę)).

Jeśli jesteś zatrudniony, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o pracę i proces jej przygotowania. Przetwarzanie Twoich danych będzie kontynuowane zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności Pracowników Axopar Boats Poland Sp. z o.o.

 

4. Przetwarzane dane osobowe i źródła informacji

Podczas procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe:

Kategorie danych osobowych Przykłady danych osobowych
Dane kontaktowe i identyfikacyjne Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
Dane pochodzące z aplikacji i rozmów kwalifikacyjnych

Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, CV i podane podczas rozmów kwalifikacyjnych, takie jak historia pracy, egzaminy, umiejętności i referencje

 

UWAGA! Osoba ubiegająca się o pracę jest odpowiedzialna za otrzymanie zgody do przekazania Axopar Boats Poland Sp. z o.o. referencji zawierających dane osobowe (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) do wykorzystania w procesie rekrutacji

Testy kompetencji i predyspozycji Wyniki testów kompetencji i predyspozycji
Dodatkowe dane Preferencje osoby ubiegającej się o pracę i inne dodatkowe dane udostępniane dobrowolnie podczas procesu rekrutacji
Proces weryfikacji danych (opcjonalny, wymagający zgody osoby ubiegającej się o pracę)

Odpowiedzi / komentarze otrzymane od osób udzielających referencji

 

Przystąpienie do procesu rekrutacji jest dobrowolne, tym samym przekazywanie danych osobowych, jest również dobrowolne. Jeśli jednak zostaniesz poproszony o przesłanie pewnych informacji, takich jak Twoje CV, udział w teście kompetencji lub udzielenie zgody na weryfikację danych, a odmówisz, możemy nie być w stanie ocenić prawidłowo Twojej kandydatury. Tym samym, możemy odmówić Ci udziału w danym procesie rekrutacyjnym.

Źródła danych osobowych:

Głównym źródłem danych osobowych jest kandydat, który podaje swoje dane osobowe, gdy składa podanie o pracę i bierze udział w procesie rekrutacji. Czasami otrzymujemy również dane osobowe związane z rekrutacją od stron trzecich, firm rekrutacyjnych, które przeprowadzają proces rekrutacji (w tym rozmowy kwalifikacyjne i testy kompetencji), aby zapewnić nam odpowiedni personel. Firma rekrutacyjna może wykorzystywać strony trzecie do wykonywania zadań, takich jak weryfikacja danych kandydata do pracy.

 

5. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy, są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania danych (np. szczegółowe przepisy prawne, wymogi lub obowiązki w zakresie rachunkowości lub sprawozdawczości). Mamy również prawo do zachowania danych osobowych tak długo, jak to konieczne, aby rozwiązać ewentualne spory.

Okresy przechowywania zależą od celu przetwarzania i rodzaju informacji.

Ogólne okresy przechowywania są wymienione w poniższej tabeli:

Dane osobowe Okres przechowywania lub kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania
Dane osobowe dotyczące kandydata biorącego udział w otwartym procesie rekrutacyjnym Maksymalnie 24 miesiące po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego po uprzednim otrzymaniu zgody na umieszczenie danych kandydata w bazie danych Axopar Boats Poland Sp. z o.o., chyba że kandydat zostanie zatrudniony, w którym to przypadku zebrane dane są nadal przetwarzane zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności Pracowników Axopar Boats Poland Sp. z o.o.
Dane osobowe dotyczące kandydata, który złożył podanie o pracę w celach przyszłych rekrutacji Maksymalnie 24 miesiące po uprzednim otrzymaniu zgody na umieszczenie danych kandydata w bazie danych Axopar Boats Poland Sp. z o.o.

 

6. Odbiorcy danych osobowych

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszemu partnerowi, Axopar Boats OY, jeśli Twoja kandydatura jest związana z ich działalnością.

Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi rekrutacyjne. Firmy rekrutacyjne zazwyczaj poszukują odpowiednich dla nas kandydatów, ale my również możemy skierować kandydatury do firm rekrutacyjnych do ich oceny.

Ponadto dane osobowe kandydatów do pracy, które są przechowywane w naszych systemach informatycznych, mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług IT, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.

Dane osobowe są przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

  • Firmy rekrutacyjne (w Finlandii, Szwecji i Polsce)
  • Dostawcy systemów IT (którzy zapewniają nam i utrzymują systemy, sprzęt i oprogramowanie np. do laptopów, pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej i innych nośników komunikacji)

Bardziej szczegółową listę odbiorców można uzyskać od nas, kontaktując się z nami (zobacz: Dane kontaktowe na początku niniejszej Polityki Prywatności).

Inne transfery danych

W nagłych wypadkach lub innych nieprzewidzianych okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w celu ochrony życia i zdrowia oraz praw i własności. Możemy również ujawnić dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń prawnych.

Możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych stronom trzecim uczestniczącym w fuzji, sprzedaży naszych aktywów lub innych podobnych umowach. W tych przypadkach będziemy nadal zapewniać poufność Twoich danych osobowych.

Transfer danych poza UE / EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

7. Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z dobrymi praktykami przetwarzania.

Dane osobowe są chronione zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi oraz technicznymi za pomocą wewnątrzorganizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przechowujemy informacje w zamkniętych środowiskach informatycznych z ograniczonymi fizycznymi uprawnieniami dostępu.

Nasi pracownicy i dostawcy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych przysługuje tylko tym pracownikom, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich zadań służbowych. Pracownicy i dostawcy mają osobiste identyfikatory i hasła.

Informujemy odpowiednie władze i kandydatów do pracy o możliwym naruszeniu bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą (osoby ubiegające się o pracę)

Posiadasz prawa określone w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

  • Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe.
  • Masz prawo do weryfikacji i dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania od nas dostarczenia danych na piśmie lub w formie elektronicznej.
  • Masz prawo do poprawienia wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Masz również prawo do żądania usunięcia danych.
  • Masz prawo przekazać innemu kontrolerowi dane osobowe, które podałeś (na podstawie Twojej zgody lub relacji kontraktowej).
  • Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych.
  • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonych celach, np. masz prawo odmówić przetwarzania lub przesyłania danych w celach marketingowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie (wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem).

Możesz skorzystać z powyższych praw, przesyłając prośbę/zapytanie do osoby kontaktowej, której dane znajdują się na początku niniejszej Polityki Prywatności. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych informacji (w tym potwierdzenia tożsamości), rozpoczniemy rozpatrywanie Twojego wniosku. Skontaktujemy się z Tobą najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.

Możemy odrzucić wnioski, które się nadmiernie powtarzają lub są wyraźnie obraźliwe lub bezzasadne.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeśli uważasz, że nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są niezgodne z przepisami o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.

 

9. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej, na której publikujemy niniejsze informacje na temat Polityki Prywatności.

Niniejsze oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności zostało opublikowane w dniu 24.5.2018, wersja 1.0

Historia zmian

Numer wersji Opis zmiany Data
1.0 Utworzenie Polityki Prywatności 24.05.2018